Marató de problemes 2020
        amb el suport de   


                                      
contacte amb l'organització

calendari i accés als enunciats i formularis

consulta de puntuacions individuals

Ja estan publicades les puntuacions del problema 7
que  són les mitjanes arrodonides al primer decimal, cap amunt
de les qualificacions atorgades pels membres de l'equip avaluador.
Es vol fer constar la gran qualitat de les respostes rebudes
(mitjana de 5,81) i es fa constar que quatre concursants han
  rebut una qualificació especial de 7,1 punts  per la  seva valuosa aportació.

Demanem excuses perquè durant una estona hi ha hagut una anomalia
informàtica que no permetia la consulta

Coneixeu el Tele-Cangur?

Ateses les actuals circumstàncies que vivim us oferirem alguns enunciats de nous problemes en el mateix format que ja coneixeu (possibilitat de dos intents), però fora de concurs. Si teniu error,en algun cas després del primer intent us donarem alguna pista.
Instruccions per al desenvolupament de l'activitat

 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes.
  • Ja teniu en aquesta pàgina el que anomenem "problema 0" , que és el primer problema del concurs.
  • En el moment de la inscripció  s'haurà d'enviar la resposta numèrica a l'esmentat problema 0. El formulari indicarà si s'ha encertat o no i, en cas que no sigui correcta, es disposarà d'un segon intent amb un formulari fet amb aquesta finalitat.Cal saber que l'encert en el problema 0 no és pas condició necessària per a participar en el concurs.Enllaç al formulari d'inscripció.
  • Dels problemes de l'1 al 12, onze són de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus) que s'aniran proposant al llarg de set setmanes, unes setmanes 2 problemes i algunes altres un sol problema. Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. En cas d'encert al segon intent la puntuació serà la meitat que la que s'indica per al primer intent.
   • Tots els problemes de resposta concreta es publicaran en divendres i  els terminis per enviar les solucions acabaran en dilluns (amb dos caps de setmana pel mig)... però no cal que espereu al darrer dia per enviar les respostes.
   • L'organització es reserva l'opció de plantejar "sobre la marxa", en algun problema del 9 al 12, alguna qüestió suplementària, que podrà donar "punts extra"
  • Per al problema número 7 es demanarà una explicació detallada  i això mateix  passa amb els dos darrers reptes (problemes 13 i 14), que  estan dedicats especialment al conjunt de participants que fins aquell moment portin millors puntuacions,  però els poden enviar tots els participants. D'aquests problemes s'haurà d'enviar la solució, explicada amb detall en un  fitxer .PDF. Encara que es treballi en equip l'expicació i raonament s'ha de redactar de manera personalitzada, individual.
   • El termini corresponent a aquests problemes és més llarg que per als problemes de resposta concreta..
  • Alguns problemes (entre ells el problema 0) són problemes de 2 punts per al concurs, altres són de 3 punts o de 4 punts i els que demanen una explicació poden donar fins a 7 punts.


 • Consultes, dubtes, comentaris,...
  Durant tota l'activitat  teniu oberta una adreça de correu de contacte amb l'organització
 • Tancat el trermini d'inscripció.  
   • Si alguna persona inscrita no ha rebut la contrasenya de participació, que contacti amb l'organització
Enunciat del "problema 0" del concurs del qual s'ha d'enviar la solució amb la inscripció

Quin és el nombre enter positiu més petit que està escrit només amb les xifres 1 i 0 i que és múltiple de 225?

Marató de problemes 2020

Calendari

Amb enllaç als enunciats i, en cada moment, enllaç als formularis per enviar les respostes
Els enunciats els pot conèixer el públic en  general, però per als participants alguns enunciats depenen de la contrasenya

Problemes Valoració
del problema
Publicació Termini
de resposta

0
2 punts
25 de gener

12 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
1
3 punts
7 de febrer
17 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
2
2 punts
7 de febrer
17 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
3
2 punts
14 de febrer
24 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
4
3 punts
14 de febrer
24 de febrer
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
5
3 punts
21 de febrer
2 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
6
3 punts
21 de febrer
2 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
7 (d'explicar) sobre
7 punts
28 de febrer
16 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
8
4 punts
6 de març
16 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
9
3 punts
13 de març
23 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
10
4 pts
13 de març
23 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
11
3 pts
20 de març
30 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
12
4 pts
20 de març
30 de març
Enunciat
Termini tancat per a la resposta
13 (d'explicar)
sobre
7 punts
27 de març 17 d'abril   Enunciat
Formulari per a enviar el PDF amb explicació detallada de la solució

A
T
E
N
C
I
Ó

Un aclariment a l'enunciat del problema 13.
Posem en comú la resposta a diversos missatges que hem rebut i contestat.
 • Si cada punt de coordenades enteres es transforma en "un altre" punt de coordenades enteres ja passarà el que demana l'enunciat del problema 13: el conjunt de punts de coordenades enteres es transformarà en ell mateix
 •  Per què no ho vam formular així?  Perquè això de "un altre punt" no és del tot cert. Pot ser que un punt es transformi en ell mateix en algun moviment, o que siguin molts els punts que es transformen en ells mateixos en algun altre moviment. Però per als moviments que es demanen, en aquests casos, queda clar que el conjunt de punts de coordenades enteres es transforma en ell mateix.
També hem aclarit que es demanen moviments "únics", a saber  translacions, girs o simetries, no es tracta en cap cas  d'estudiar composicions de moviments. Es poden trobar dues simetries que aplicades successivament donen un gir que compleix l'enunciat del problema, però no es demana aquest estudi. El que es pregunta correpondria al al gir.al moviment "definitiu".
14 (d'explicar) sobre
7 punts
3 d'abril
24 d'abril
Enunciat
Formulari per a enviar el PDF amb explicació detallada de la solució
Novetat:  problemes fora de concurs
  prob. fc1
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
  prob. fc2
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob. fc3

Enunciat
Formulari per a enviar la resposta
prob fc. 4
Enunciat
Formulari per a enviar la resposta