amb el suport de  
Marató de problemes. 2020
Problema 13 bis.
Redacció renovada del problema 13, amb indicacions per a un camí de solució
Valoració sobre 6 punts o, excepcionalment, 7 punts

La idea-clau en aquesta formulació 13bis és el pas de l'anàlisi d'una situació particular a la solució general, que també es demana.
És clar que hi pot haver altres camins per a trobar la solució del problema 13; també podeu enviar-los amb aquest formulari.

D'aquest problema caldrà enviar la solució raonada i explicada amb detall, en un fitxer .PDF.
El format original del document amb  l'explicació pot ser el que vulguis -fins i tot escanejar un escrit a mà- però l'has de passar al format .PDF

Aquest concurs vol fomentar l'afició per al treball matemàtic mitjançant la resolució de problemes
i, naturalment, tot i que el concurs és individual, el treball en equip sempre pot tenir un valor afegit.
Ara bé, encara que hi hagi hagut una tasca conjunta, és imprescindible que
la redacció de la solució d'aquest problema sigui una tasca personal, individual.

La repsosta s'haurà d'enviar mitjançant un formulari, que, com és habitual, serà accessible des de la pàgina de l'activitat.
L'enunciat del problema 13 està redactat així:
Expliqueu raonadament quins són tots els moviments del pla (translacions, girs o simetries) que transformen, globalment, el conjunt de tots els punts de coordenades enteres en ell mateix.

És clar que els conceptes de translació, gir i simetria se suposen coneguts i aquest problema pretén aprofundir-los. No es tracta, doncs, d'explicar aquests conceptes, sinó d'aplicar-los a unes situacions concretes, que amb aquesta nova redacció us guiem per a un possible camí d'anàlisi.
Es tracta d'estudiar quines són les transformacions que transformen cada punt de coordenades enteres en un punt de coordenades enteres.
Si això passa per a tots els punts el conjunt de punts de coordenades enteres e stransformarà globalment en ell mateix. Noteu que per als girs pot ser que un punt es transformi en ell mateix (si el centre de gir és un punt de coordenades enteres, que pot ser-ho o no ser-ho) i per a les simetries hi poden haver molts punts que es transformin en ells mateixos (si l'eix de simetria passa per punts de coordenades enteres, que pot passar-hi o no; això és part de l'estudi). 

Per a aquesta nova redacció de l'enunciat indicarem com Q  el quadrat de vèrtexs (0,0), (1,0), (1,1) i (0,1).
(#) Donarem per sabut que un quadrat de costat 1 es transforma per una translació, un gir o una simetria, en un altre quadrat de costat 1.  Per altra banda també pot ser interessant tenir en compte el fet que un quadrat de costat 1 amb els vèrtexs de coordenades enteres només pot tenir els costats paral·lels als eixos.

Translacions
 • Estudieu si alguna translació pot transformar el quadrat Q en ell mateix
 • Estudieu si alguna translació pot trasformar el quadrat Q en el quadrat de vértexs (3,2), (4,2), (4,3), (3,3)
 • Estudieu quines són totes les translacions que transformen el quadrat Q en un altre quadrat amb els vèrtexs de coordenades enteres.
 • Per l'observació (#) aquestes translacions que acabem d'indicar són les úniques que poden complir l'enunciat general. Estudieu, doncs, si aquestes translacions transformen qualsevol punt de coordenades enteres en un altre punt de coordenades enteres.

Simetries
 • Estudieu (segurament podríem dir "recordeu")  quines són totes les simetries que transformen el quadrat Q en ell mateix. Raoneu que aquestes simetries també transformen qualsevol punt de coordenades enteres en un punt de coordenades enteres.
 • Estudieu quines són les simetries d'eixos paral·lels als de les simetries anteriors que transformen el quadrat Q en un altre quadrat amb els vèrtexs de coordenades enteres.  Raoneu que aquestes simetries també transformen qualsevol punt de coordenades enteres en un punt de coordenades enteres.
 • Per la segona part de l'observació (#) raoneu que no hi pot haver cap altra simetria que transformi el quadrat Q en un altre quadrat amb els vèrtexs de coordenades enteres.
 • Recopileu quines són totes les simetries que transformen el conjunt de punts de coordenades enteres en ell mateix

Girs i simetries centrals (girs de 180º)
 • Estudieu quin pot ser el centre d'un gir, i quins els possibles angles de gir  que transformin el quadrat Q en ell mateix. Raoneu que aquests girs també transformen qualsevol punt de coordenades enteres en un punt de coordenades enteres.
 • Estudieu quins són els posssibles centres de gir i els possibles angles que transformen el quadrat Q en un quadrat adjacent a ell per un costat.
 • A partir de (#) raoneu que no hi pot haver cap altre angle de gir diferent dels anteriors que transformi el quadrat Q en un quadrat amb els vèrtexs de coordenades enteres.
 • Raoneu que no hi pot haver cap punt interior al quadrat Q, que no sigui el centre del quadrat,  que pugui ser el centre d'un gir que transformi el quadrat Q en un altre quadrat amb els vèrtexs de coordenades enteres.
 • Pensant en tots els altres quadrats de costat 1 que hi ha en el conjunt de punts de coordenades enteres, generalitzeu les idees anteriors i recopileu quins són tots els girsque transformen el conjunt de punts de coordenades enteres en ell mateix


Notes: 
 • Cal redactar ben clarament la solució del problema i, tan detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a especificar que  la solució és la indicada i que no n'hi ha cap altra.
 • Heu de pensar que aquestes respostes s'envien a un concurs, que és una situació ben diferent a la d'un "examen escolar". És a dir que si dos participants fan raonaments semblants, però un ho explica de manera més completa, concreta o precisa que l'altre, o amb alguna idea original,  la comissió avaluadora tindrà una tendència a posar-li més punts. En aquest sentit podem afegir que  la subtil diferència entre un 6,8 o un 6,9 o un 7 es pot considerar una diferència de puntuació "a efectes de desempats".
 • Cada problema el valoraran un cert nombre de persones (del món de l'enseyament secundari o universitari), de manera que cada una aportarà el seu punt de vista i es farà una mitjana de les puntuacions atorgades.
 • El diccionari defineix  precís com Exactament o estrictament determinat o definit, no equívoc o vagueSi l'explicació és enrevessada, o ampul·losa, això pot ser considerat pèrdua de precisió i de concreció i, per tant, pot influir en la valoració. La presentació de diversos camins de solució que no aportin idees creatives essencialment diferents també pot ser considerat com una pèrdua dc concreció o de precisió.

 • Ja sabeu que podeu elevar consultes a la comissió del concurs:   concursosscm@gmail.com