XV concurs Olitele
de resolució de problemesper a contactar amb l'organització

Podeu consultar les puntuacions individuals... també del problema 7

Algunes dades estadístiques i valoració del problema 7Convocatòria i instruccions
 • La SCM convoca, per quinzè any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària, que es desenvoluparà durant els mesos de novembre i desembre, amb la darrera entrega ja el mes gener de l'any 2022, d'acord amb les instruccions següents

  Instruccions per al desenvolupament del XIV concurs Olitele
  • El concurs s'adreça a alumnes de batxillerat o cicles formatius.
   • Excepcionalment poden participar alumnes de l'ESO. En aquest cas convé que els ho hagi suggerit una professora o d'un professor del centre i que tinguin present, pel que fa als continguts d'alguns problemes, quins són els destinataris a que s'adreça prioritàriament el concurs. .
   • El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs".
   • La participació en aquest concurs telemàtic, XIV Olitele, pot donar idees per a la prova Cangur i també algunes  per a preparar l'Olimpíada Matemàtica, però l'objectiu de cada proposta és diferent i per això la participació en cadascun d'aquests concursos és independent dels altres. .
   • La inscripció ja està tancada. Es demanava la resposta del problema 0 i s'envia a cada concursant una contrasenya de participació. L'organització es compromet a fer servir l'email que es demana només per aquesta tramesa o, si escaigués, per algun comunicat relatiu a l'olitele. 
    • Si el resultat que s'envia del problema 0  no és ocrrecte es pot fer un segon intent, amb un formulari especial, que ja demana la contrasenya . Sigui com sigui, tant si hi ha encert d'aquest problema com si no, es pot participar plenament en el concurs .
    • Atenció!   El formulari d'inscripció només es pot enviar una vegada. Si es consignen dades flagrantment errònies o es fan dues inscripcions, la contrasenya de participació de la persona que ho faci serà invalidada i la persona no podrà participar. En casos anòmals com els que es comenten en aquest paràgraf, la comissió organitzadora pot estudiar una notificació al centre escolar.

  • La XV Olitele consta de 12 problemes
   • El  problema 0, ja comentat.
   • Hi ha uns altres 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent, amb les puntuacions que s'indiquen a la taula per al primer intent i la meitat per al segon.  Pot haver-hi algunes excepcions a aquest procediment si en la solució del problema es demana una expressió literal; oportunament s'avisaria.
   • Excepcionalment es pot proposar algun suplement a un problema o afegir-ne algun.
   • Finalment, per als tres problemes que completen els 12 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
  • Per a facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes s'allarga des de la publicació (un divendres) fins que es tanca el termini de resposta (habitualment un dilluns, 10 dies després; és a dir amb dos caps de setmana dintre del termini; amb un parell d'excepcions).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
  • Per als "problemes d'explicar" els terminis són més amplis i no comencen necessàriament en divendres ni acaben en dilluns.


Problema 0 (problema de 2 punts)
 • Es representa amb |r| el valor absolut del nombre real r.
Calculeu quants nombres enters són solució de la inequació 
 • D'aquest problema s'ha d'enviar la solució amb el formulari d'inscripció.  Si no s'envia la resposta correcta es pot fer un segon intent amb el formulari adequat, ja amb la contrasenya de participació.
Tots els participants i altres persones interessades podran enviar observacions, comentaris, suggeriments, que (en cas que es creguin d'interès general) podran ser publicats en aquesta pàgina.  
També podeu consultar "dubtes matemàtics", que aquest concurs també té com a objectiu ajudar en la preparació matemàtica del jovent.
Atenció!!! Com a norma general, si teniu dubte en algun enunciat...consulteu!
Veureu que habitualment contestem ben ràpid!

  per a contactar amb l'organització.

Calendari del concurs

Problema Puntuació (*) Publicació Enunciats
Termini de resposta
i formularis per a enviar-la
0 2 punts 25 d'octubre Enunciat problema 0
15 de novembre
Tancat el termini
1 2 punts 12 de novembre
Enunciat problema 1
22 de novembre.
Tancat el termini
2 3 punts 12 de novembre
Enunciat problema 2
22 de novembre
Tancat el termini
3 2 punts 19 de novembre Enunciat problema 3 29 de novembre
Tancat el termini
4
3 punts  19 de novembre Enunciat problema 4 29 de novembre
Tancat el termini
5
3 punts
26 de novembre
Enunciat problema 5 9 de desembre
Tancat el termini
6
4 punts
26 de novembre
Enunciat problema 6 9 de desembre
Tancat el termini
7 (**) (7 punts) 30 de novembre
Enunciat problema 7
13 de desembre
Tancat el termini per a enviar el PDF
8
4 punts 10 de desembre
Enunciat problema 8 20 de desembre
Tancat el termini
9
4 punts
10 de desembre
Enunciat problema 9 20 de desembre
Tancat el termini


Per una raó organitzativa finalment els dos darrers problemes es publicaran el mateix dia. S'ha allargat uns dies el termini de lliurament, que serà també coincident per als dos problemes.
Disculpeu els canvis!!!

10 (**) (7 punts) 23 de desembre Enunciat problema 10

17 de gener
Tancat el termini
11 (**) (7 punts) 23 de desembre
Enunciat problema 11

17 de gener
Tancat el termini


Esperem que als voltants de final de mes es publicarà la puntuació final de l'olitele.
12
2 punts
23 de desembre.
Enunciat per a desitjar-vos
Bon any 2022.

Enunciat problema 12

17 de gener
Tancat el termini

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.


Algunes dades estadístiques.
 • Inscripció i problema 0.  172 inscrits.  157 encerts al primer intent; 9 al segon intent
 • Problema 1: 138 respostes.  87 encerts al primer intent; 23 al segon intent.
 • Problema 2: 140 respostes.  132 encerts al primer intent; 5 al segon intent.
 • Problema 3: 116 respostes.  99 encerts al primer intent; 13 al segon intent.
 • Problema 4:  97 respostes.  76 encerts al primer intent; 10 al segon intent.
 • Problema 5: 108 respostes. 101 encerts al primer intent; 6 al segon intent.
 • Problema 6:   96 respostes.  79 encerts al primer intent; 7 al segon intent.

   • Fins aquí hi ha 31 concursants amb el màxim de 19 punts; 10 amb 18 punts i uns altres 15 amb 17 punts o més.


 • Problema 8.  A partir d'unes peticions s'ha fraccionat l'avalaució: 1 punt per a l'apartat a); 3 punts per a l'apartat b).
                     86 respostes.  53 encerts dels dos apartats al primer intent.  14 amb 2,5 punts;
                     1 concursant amb 2 punts; 10 amb 1 punt;  un concursant amb 0,5 punts.
 • Problema 9. 85 respostes, de les quals 75 encerts al primer intent i 7 al segon intent.
   • Del conjunt de  problemes de resposta tancada  fins aquí  hi ha 13 concursants amb el màxim de 27 punts; 3 amb 26 punts i uns altres 14 amb 25 punts o més.

 • Problema 7.  Un equip format per 2 professors de secundària, i dues persones jubilades de la docència a secundària  ha procedit a l'avaluació i s'ha fet la mitjana de les puntuacions, arrodonida al primer decimal cap amunt.
  • Tot i que es puntua sobre 7 punts, el  jurat ha acordat distingir cinc concursants amb una puntuació de 7,1 pel fet d'emprar amb molta elegància recursos elementals o per la claredat i concisió de l'explicació i l'ús apropiat d'altres procediments. Una felicitació molt efusiva!
  • A part dels anteriors hi ha set concursants amb una puntuació de 7, cinc concursants  amb un 6,9, tres amb 6,8 i encara uns altres onze  amb 6 o més.   Molt bé!!!
  • La mitjana de les puntuacions atorgades  és de 4,45 punts, que cal valorar de manera excel·lent.


Consideracions sobre els problemes "d'explicar"

 Previ:  El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. És clar que la comissió organitzadora també valora molt positivament que les propostes de problemes serveixin per al treball en equip. Tanmateix, a l'hora de redactar el raonament que porta a la solució del problema és imprescindible que en la redacció i la presentació s'observi una tasca individual.  Sent així, si dos concursants envien el mateix fitxer PDF  no entrarà en consideració per  a l'avaluació. Quan dues persones, sense copiar, redacten la solució a un problema sempre hi haurà aspectes que diferenciaran una explicació de l'altra, encara que abans ho hagin comentat entre elles.

Sobre l'avaluació dels problemes "d'explicar" i l'assignació de puntuacions
 • Cadascun dels problemes l'avaluaran quatre o cinc persones, professores o professors universitaris o de secundària, en actiu o jubilats. A partir dels criteris generals que s'apliquen en concursos de resolució de problemes matemàtics, cada persona aporta el seu propi punt de vista i posa la seva puntuació. Després es fa la mitjana de puntuacions i s'arronodeix, cap a dalt, al primer decimal.
 • Per als criteris d'avaluació es té en compte com a idea bàsica la que s'indica en les instruccions per a la tramesa del document de resposta, a saber: :
  • Cal redactar ben clarament la solució del problema i, tan detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a la solució indicada.
  • L'absència total o molt accentuada de redacció (cosa que es pot observar en determinades respostes) s'entèn que no s'adiu amb la indicació anterior. Així mateix una excessiva faramalla en els prolegòmens de l'explicació o l'ús de recursos excessivament sofisticats es pot entendre com una pèrdua de precisió.
  • Hem de pensar que aquestes respostes s'envien a un concurs, que és una situació ben diferent  d'un "examen escolar". És a dir que si dos participants fan raonaments semblants, però un ho explica de manera més completa, concreta i precisa que l'altre,  o amb raonaments conceptualment més interessants, la comissió avaluadora tindrà una tendència a posar-li més punts. En aquest sentit podem afegir que  la subtil diferència entre un 6,8 o un 6,9 o un 7 es pot considerar una diferència de puntuació "a efectes de desempats", i que en concursos com aquest una puntuació de 6 o més ja s'ha de considerar una valoració ben bona.www.cangur.org