Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2012

   
Problema 4

Enunciat i Solució 

Podeu recordar l'enunciat i consultar la solució
Podeu comentar la solució
o enviar-ne una altra proposta

Estadística de respostes    

Respostes rebudes: 57

Respostes correctes al primer intent:  49   (valoració de 4 punts)
Respostes correctes al segon intent:  3 (valoració de 2 punts)  
Respostes incorrectes al segon intent o  no han realitzar el segon intent:   5  (0 punts d'aquest problema)

Estadística de puntuacions globals després del problema 2

Després dels cinc primers problemes (números 0, 1 i 2)  la puntuació màxima que es pot tenir és de 13 punts (2 + 2 + 3 + 2 + 4)

Puntuacions més destacades:
27 participants tenen la puntuació màxima possible, de 13 punts
7 participants tenen 12  punts
Dels altres participants, 12  tenen 10,7 punts o més.

paàgina concurs telemàtic