Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2012

   
Problema 1

Enunciat i Solució 

Podeu recordar l'enunciat i consultar la solució 

Podeu comentar la solució
o enviar-ne una altra proposta

Estadística de respostes 

Respostes rebudes: 71

Respostes correctes al primer intent:  53   (valoració de 2 punts)
Situació especial: Atenent al fet que només havien d'aclarir una qüestió de detall respecte la seva resposta en el primer intent, cosa que han fet correctament, 2 respostes han estat puntuades amb 1,7  punts  (equivalent en certa manera a "la màxima puntuació però en cas d'empat serveix per desempatar)  
Respostes correctes al segon intent:  6  (valoració d'1 punt)  més 1 tractament especial que valora una resposta amb 0,7 punts
Respostes incorrectes al segon intent o  no han realitzar el segon intent:   9  (0 punts d'aquest problema)

paàgina concurs telemàtic