Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2011

Problema 10

Enunciat

Tenim un cercle de diàmetre AB i un punt qualsevol X del cercle, diferent de A i de B.
Anomenem tA, tB, tX les tangents al cercle pels punts A, B, i X, respectivament.
Siguin Z el punt on es tallen les rectes AX i tB, i Y el punt on es tallen les rectes BX i tA.
Demostreu que les rectes YZ, tX i AB són, o bé paral·leles o bé concurrents.

  
 
Nota: d'aquest problema es demanava una explicació detallada d'un raonament per arribar a la solució.
 
Solució

Podeu consultar-la
Podeu comentar la solució
o enviar-ne una altra proposta
  
Resultats

Respostes rebudes:  21

Estadística de valoracions de les respostes rebudes
(en cada cas, mitjana de les valoracions dels membres de la comissió que han revisat el problema, arrodonides al primer decimal):
  • 4 participants valorat amb 7,0 punts
  • 2 participants amb 6,9 punts.  
  • 8 altres participants amb més de 6,4 punts. etc.
  • Mitjana de puntuacions; 5,671 punts. Excel·lent!!!


paàgina concurs telemàtic