17a Olitele (Concurs telemàtic SCM. curs 23-24)
Problema 11, la darrera proposta del concurs
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar"


En aquest problema demanem que reflexioneu pel que fa a una figura com aquesta:

En un semicercle de diàmetre AB s'ha marcat un punt M de manera que la ditància AM = d  i  un punt N en el segment AM (el punt N és diferent de A i de M) i aleshores s'han traçat els semicercles de diàmetres respectius AN, NM i MB  i s'ha acolorit l'àrea que podeu veure.
Naturalment la imatge és només orientativa i les mesures dels tres semicercles poden ser diverses segons les longituds de AM i NB.

a)  Si es compleix que 
AM = d  i que NB = 2d, calculeu, en funció de d,  l'àrea S de la zona acolorida.  En aquesta mateixa situació, si T és la superfície del semicercle de diàmetre AB, raoneu entre quins valors pot variar la raó  r = S/T.  (es demana el límit inferior i el límit superior: nombres que enacara que r no els  pugui assolir, s'hi pugui acostar tant com es vulgui)

b)  Ara estudiarem el cas general amb
AM = d  NB = b. Raoneu quines parelles de nombres enters positius (d, b) tenen  la propietat que es pot fer la construcció de la figura del problema de manera que els radis dels quatre semicercles que hi apareixen siguin nombres enters positius i que l'àrea acolorida és .  Digueu també quantes són les parelles que compleixen la propietat indicada.Consideracions sobre els problemes "d'explicar"

Previ: 
El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. És clar que la comissió organitzadora també valora molt positivament que les propostes de problemes serveixin per al treball en equip. Tanmateix, a l'hora de redactar el raonament que porta a la solució del problema és imprescindible que en la redacció i la presentació s'observi una tasca individual.  Sent així, si dos concursants envien el mateix fitxer PDF  no entrarà en consideració per  a l'avaluació. Quan dues persones, sense copiar textualñment, redacten la solució a un problema sempre hi haurà aspectes que diferenciaran una explicació de l'altra, encara que abans ho hagin comentat entre elles.

Sobre l'avalaució dels problemes "d'explicar" i l'assignació de puntuacions