IX Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2015)
Problema 5

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

Tenim un triangle ABCescollim un punt M interior al triangle. Per aquest punt tracem tres rectes, cada una d'elles paral·lela a un costat del triangle.
Així queden determinats tres triangles que tenen el vèrtex M en comú i els costats oposats situats un a cada costat del triangle ABC.Si les àrees d'aquests tres triangles són S1, S2 i S3, i l'àrea del triangle ABC
és S, es demana que establiu una fórmula que permeti calcular S en funció de S1, S2 i S3.