IX Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2015)
Problema 10

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

Es demana que raoneu quins són tots els triangles que tenen un angle de 30º i que les tangents trigonomètriques dels seus tres angles formen una progressió aritmètica.