Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2012

   
Problema 6

Enunciat i Solució 

Podeu recordar l'enunciat i consultar la solució
Podeu comentar la solució
o enviar-ne una altra proposta

Estadística de respostes    

Respostes rebudes: 51

Respostes correctes al primer intent:  46   (valoració de 4 punts)
Respostes correctes al segon intent:  2 (valoració de 2 punts)  
Respostes incorrectes al segon intent o  no han realitzar el segon intent:   3  (0 punts d'aquest problema)

Estadística de puntuacions globals després del problema 6
(sense considerar, de moment la puntuació del problema 5. S'estan valorant les 35 respostes rebudes)


Després dels  sis primers problemes de resposta concreta (números del 0 al 4, i el 6)  la puntuació màxima que es pot tenir és de 17 punts (2 + 2 + 3 + 2 + 4 + ( pendent el 5 ) + 4)

Puntuacions més destacades:
25 participants tenen la puntuació màxima possible, de 17 punts
5 participants tenen 16  punts
Dels altres participants, 11  tenen 14,7 punts o més.

paàgina concurs telemàtic