Cangur-2012
Inscripció

 

[portada cangur 2012]

enllaç per a la consulta de dades de les inscripcions

(heu d'accedir al formulari d'inscripció que ja coneixeu;
 recordatori de les instruccions)

Informació sobre el procediment d'inscripció

La inscripció per a la prova Cangur de l'any 2012, el XVII-Cangur de la SCM, pel que fa als centres de Catalunya, es desenvolupa en tres fases:

 • Primera fase: inscripció de centres. Del 2 de novembre al 16 de desembre de 2011.
                              [instruccions detallades]               

 • Segona fase: abonament de la quota de 4€ per alumne/a participant.
  L'ingrés s'ha de fer al compte corrent
                                               2100-0963-61-0200057373
  de "La Caixa" (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona). S'ha de fer constar que l'ingrès és per a Cangur-Societat Catalana de Matemàtiques i com a ordenant de l'ingrès s'ha de posar , el CODI DEL CENTRE, el nom del centre i la localitat.
  Termini per fer l'ingrès: durant l'any 2011.

 • Tercera fase: inscripció individual d'alumnes [instruccions]    
  Cada centre tindrà activada aquesta possibilitat a partir del moment que rebi conformitat del pagament. Termini improrrogable: 27 de gener de 2012.                        

Cangur 2012. Procediment per a la Inscripció de centre

 [accès al formulari d'inscripció]

 • Quan accediu al formulari d'inscripció necessitareu el codi de 8 dígits que identifica oficialment el vostre centre.
                               
  Haureu d'entrar el codi de centre i clicar sobre el botó >>Endavant>>

 • Se us demanarà l'acord amb el reglament de funcionament del Cangur.
 • Després veureu que ja apareixen escrites les dades fonamentals del vostre centre.
               
  Inicialment, és clar, us indicarà que el centre no està inscrit; si més endavant hi accediu per comprovar alguna dada o modificar-la ja rebreu notícia que el centre ja està inscrit.
   
    [En cas que la base de dades no reconegui el vostre centre], reviseu que el codi que heu entrat sigui el correcte i, si tot i això encara no funcionés, telefoneu al
  93 324 85 83, Núria Fuster, Societat Catalana de Matemàtiques

 • Haureu d'entrar tot seguit les dades que veieu a la imatge anterior. Adoneu-vos que:
  • el DNI del professor o de la professora responsable serà la clau d'accés per mantenir la privacitat de les dades
  • tot i que els nombres d'inscrits per nivells es podran variar posteriorment, per poder fer elaborar amb temps la distribució de les seus del Cangur, interessa que inicialment aquest nombre sigui aproximat al màxim possible i que el possibles canvis que s'hi facin no siguin substancials.

 • No us oblideu de clicar al botó Formalitzar la inscripció. Accedireu a una pantalla que us informarà que el centre ja està inscrit i, en primera instància, ja podeu tancar la finestra del navegador i sortireu de l'aplicatiu.

 • Més endavant podreu tornar a entrar al programa de gestió de la inscripció.
  • comprovareu que la inscripció s'ha fet correctament perquè el centre apareix com a inscrit
  • podreu variar les dades de la previsió d'inscrits per nivell; per fer-ho necessitareu la contrassenya que s'ha indicat més amunt.

Cangur 2012. Inscripció individual d'alumnes

 • Abans de la inscripció individual haureu d'haver fet la inscripció de centre i l'ingrès corresponent i s'ha d'haver donat temps a l'administració del Cangur per rebre la notificació de "la Caixa" i entrar la dada corresponent a la base de dades.         
  • Si en el moment que vulgueu formalitzar la inscripció individual constateu alguna anomalia (en el sentit que no us consti tot el saldo que hauríeu de tenir) sou pregats de telefonar a la SCM
   (Núria Fuster, tel 93 324 85 83)

 • Haureu d'accedir al formulari d'inscripció amb el codi de 8 dígits del centre i, recordeu-ho, el DNI del professor o de la professora responsable serà la clau d'accés per mantenir la privacitat de les dades. Arribareu a una pantalla com aquesta...


   • Cliqueu al botó Inscriure... i ja veureu que arribeu a la pàgina per fer la inscripció individual. Ja veureu que té un funcionament prou clar; no us oblideu de confirmar l'acceptació de les dades entrades al final de cada pàgina!
   • Durant el termini indicat es podran anar introduint les dades dels participants, revisant-ne la correcció.
   • La formalització de la inscripció individual es podrà fer en tantes sessions com convingui a la forma de treballar de cada centre.
   • Es podran fer petites modificacions en els nombres d'inscrits o en les dades individuals dels participants, amb el benentès que si feu un ingrès suplementari per inscriure un nombre d'alumnes superior al que teníeu previst, ho heu de comunicar a la SCM, (tel 93 324 85 83) perquè s'actualitzi la base de dades de les quantitats ingressades per cada centre.
   • Si algun centre vol variar substancialment el nombre de preinscrits cal que ho comuniqui urgentment a la SCM, (tel 93 324 85 83) perquè s'estudiï la viabilitat del canvi atenent a la prevista agrupació en seus.
   • Convé que llegiu les instruccions referides a possibles canvis i, molt en especial, a alguna circumstància especial que eventualment es produeixi una vegada acabat el termini.
   • Si per alguna raó tècnica a algun centre no li funciona correctament el procediment general amb el formulari, ho haurà de comunicar com més aviat millor a la SCM i s'estudiarà la manera de solucionar el problema.

Cangur 2012. Canvis en els alumnes inscrits

Durant tot el termini d'inscripció podeu modificar les dades del nombre d'alumnes preinscrits, en funció de les quals fareu l'ingrès de les quotes de participació. Aquest serà el nombre d'alumnes que es tindrà en compte per fer l'agrupació de les seus del Cangur.

Posteriorment, mentre duri el termini de la inscripció individual d'alumnes es podran ajustar definitivament les dades anteriors però, atenent al fet que ja s'haurà fet la previsió per a l'adjudicació de seus, aquestes variacions haurien de ser mínimes i en cap cas s'hauria de variar substancialment el nombre d'alumnes.

 • Si inscriviu un nombre total d'alumnes més gran que el que havíeu preinscrit, caldrà que feu un ingrès suplementari de quotes al mateix compte ja indicat.

 • En principi si abaixeu el nombre d'alumnes participants respecte les quotes ingressades no es retornarà cap quantitat. En aquest sentit la comissió Cangur podrà estudiar l'excepcionalitat d'alguna circumstància.

Com a norma general, una vegada acabat el termini d'inscripció individual d'alumnes ja no es podran fer més canvis, ni abans ni el mateix dia de la prova.

 • Si algun centre es troba amb una circumstància excepcional que fa recomanable algun canvi de participants després del 27 de gener podrà sol·licitar el canvi a la comissió Cangur que valorarà si és possible fer-lo o no. En cas que s'accepti la variació de dades fora de termini, s'enviarà al centre per via telemàtica el codi de participació per a alumnes que no estiguessin inscrits. En el procés d'inscripció individual el programa adjudica a cada participant un codi de participació que apareix als fulls individualitzats de resposta; no podrà participar al Cangur 2012 cap alumne que no tingui codi de participació.

www.cangur.org        cangur2012