Prova Cangur 2023 de la SCM a Catalunya  

Enunciats, solucions, fulls de càlcul per a avaluar
 • Atenent a la normativa de l'organització internacional marc del nostre Cangur, és a dir Le Kangourou sans frontières,  els enunciats en obert no es poden publicar fins un mes després de la prova.
 • Havent acabat el termini per a portar fulls de respostes als corresponents CRP, s'han publicat a l'àrea de centre les llistes de solucions del cangur 2023 de la SCM  i uns fulls de càlcul que en permeten l'avaluació

Instruccions per a la realització de la prova i tràmits posteriors
                
Primària                    ESO               Batxillerat i cicles


Informacions
 • La comissió Cangur està treballant en l'adscripció de seus per al Cangur "dels grans" i oportunament s'anunciaran.
 • Es recorda que en les bases del Cangur a què es dona el vistiplau en el moment de la inscripció es diu que ,  com és habitual en moltes activitats escolars hi ha la possibilitat d'afegir quinze minuts per a l'alumnat amb alguna necessitat educativa especial (NEE).  Per al cas d'alumnes amb NEE de tipus visual està obert  un formulari perquè es pugui demanar una adaptació de la presentació dels enunciats. En aquesta tasca col·labora l'ONCE.
 • Ja està publicada la convocatòria formal del Cangur 2023, amb el document oficial de bases de funcionament del Cangur 2023 (reglament)  (enllaç), al qual cal doner el vist i plau per a la inscripció.

Pre-convocatòria i idees generals per al desenvolupament de la 28a prova Cangur de la SCM. Us hi esperem!!!

                 
podeu clicar a les imatges per a una concreció de la  informació  del nivell escolar que us interessi

La 28a prova Cangur de la SCM  es convoca per al dia 16 de març de 2023, la data fixada internacionalment, que és com sempre el tercer dijous de març.
 • Per a l'organització i gestió de la prova hi haurà quatre agrupacions per edats, que en aquesta notícia en direm subcangurs.
  • I.  Cangur per a 5è i 6è de primària
  • II.  Cangur per a 1r i 2n d'ESO
  • III. Cangur per a 3r i 4t d'ESO
  • IV.  Cangur per a batxilñlerat i cicles formatius.

 • Per als subcangurs I, II i III, que abasten els cursos des de cinquè de primària fins a 4t d'ESO...
  •  la prova Cangur 2023 es desenvoluparà en el propi centre, amb l'organització que cada centre consideri oportuna.
  • L’horari serà flexible durant tot el dia 16 de març, amb la indicació que es recullin els fulls d'enunciats que, naturalment, es podran retornar a l'alumnat en dies posteriors per a treballar els problemes a classe
  • Inscripció de centre per a cada subcangur I, II o III
   • Caldrà indentificar-se  a la pàgina de CangurGestió (àrea de centre) amb el codi de centre i amb una contrasenya (que si es té i es recorda la de l'any passat serà plenament vàlida o altrament s'haurà de crear com a primra acció per a la inscripció).
   • Quota: 5 euros/subcangur  (no per cada curs escolar sinó que per primària 5€, per al subcangur de 1r i 2n, 5€; per al subcangur de 3r i 4t, 5€ i això fa uns possibles totals per centre de 5€ o 10 € o 15 €, que caldrà ingressar  en un pagament únic al compte corrent de l'IEC que oportunament s'anunciarà).
   • Termini: des del 15 de novembre al 20 de gener (o potser s'allargarà)
  • Oportunament es donaran indicacions per a la descàrrega del material i els fulls de  respostes  i la realització de la prova.
  • Per a  incorporar els resultats al Cangur 2023 caldrà pujar la llista d'alumnes participants i fer un segon ingrés  en funció del nombre de concursants,
   0,75 €/concursant.  La quota s'ha fixat després de tenir molt en compte que en els Cangurs del 2021 i 2022 hi ha hagut un dèficit important, que només s'ha pogut compensar per ingressos anteriors de la SCM.
 • Per al subcangur IV, batxillerat i cicles formatius.
  •  per a la prova Cangur 2023 s'oferirà la possibilitat de realitzar la prova en  seus universitàries o centres cívics o fer la prova al propi centre.
  • Es recomanarà insistenment que l'horari sigui per a tothom el mateix: les 10 del matí.
  • Tant si es fa en seus com si es fa en el propi centre es rebrà tot el material i fulls de respostes imprés per part de l'organització.
  • Termini d'inscripció (improrrogable) de 15 de novembre a 20 de gener.
   • En aquest cas no hi haurà inscripció prèvia de centre, sinó que en la inscripció caldrà indicar amb exactitud el nombre d'alumnes que faran la prova i aportar el resguard d'haver ingressat una quota de  2,50€/concursant.   Tot i que no s'enviaran bolígrafs ni cap altre detall, el preu de la impressió de material i gravació de dades és significativament més alt del que era l'any 2020 i no s'ha pogut abaixar més la quota.Recordem què diuen els estatuts de l'associació internacional Le Kangourou sans frontières
 • L'association a pour but de promouvoir la diffusion de la culture mathématique de base par tous les moyens et, en particulier, par l’organisation d’un jeu-concours annuel ayant lieu le même jour dans tous les pays concernés et dont l’objectif est de stimuler et de motiver la grande majorité des élèves....
L'associació té com a finalitat la promoció de la cultura matemàtica bàsica per tots els mitjans i, en particular, per l'organització d'un joc-concurs anual que se celebrarà el mateix dia en tots els països participants; l'objectiu d'aquesta activitat és estimular i motivar la gran majoria d'alumnes.