XVI Olitele (Concurs telemàtic SCM. curs 22-23)
Problema 7
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar" [enllaç]En el triangle rectangle ABC de la figura,  AH és l'altura sobre la hipotenusa i AK és la bisectriu de l'angle recte, .


Si es compleix que  la raó de distàncies  CK : KB = 1/3,  raoneu quina és la  relació entre les distàncies dels tres segments CH, HK i KB  en què ha quedat descomposta la hipotenusa.

Nota:  segurament no és l'única manera d'enfocar el problema, però pot ser interessant que comenceu per calcular la raó de distàncies CH : HB.Consideracions sobre els problemes "d'explicar"

Previ: 
El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. És clar que la comissió organitzadora també valora molt positivament que les propostes de problemes serveixin per al treball en equip. Tanmateix, a l'hora de redactar el raonament que porta a la solució del problema és imprescindible que en la redacció i la presentació s'observi una tasca individual.  Sent així, si dos concursants envien el mateix fitxer PDF  no entrarà en consideració per  a l'avaluació. Quan dues persones, sense copiar textualñment, redacten la solució a un problema sempre hi haurà aspectes que diferenciaran una explicació de l'altra, encara que abans ho hagin comentat entre elles.

Sobre l'avalaució dels problemes "d'explicar" i l'assignació de puntuacions