XVI Olitele (Concurs telemàtic SCM. curs 22-23)
Problema 10
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

Molt important
Abans d'enviar la resposta al aquest problema llegiu si us plau, les consideracions generals sobre els problemes "d'explicar" [enllaç]Apartat I.-
Si a, b, c  són nombres reals diferents de 0 que compleixen

quin valor o quins valors pot tenir R?


Apartat II.-
Si per a un valor de K (nombre real diferent de 0)  existeixen tres nombres reals a, b, c, diferents de 0,  que compleixen

per quin valor o per quins valors de K resulta que S pot tenir un únic valor?  Quin és aquest valor de S en funció de K?
(Nota: la funció
que es demana és la que ha de donar un únic valor de  S per acada valor de K)

Consideracions sobre els problemes "d'explicar"

Previ: 
El concurs es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. És clar que la comissió organitzadora també valora molt positivament que les propostes de problemes serveixin per al treball en equip. Tanmateix, a l'hora de redactar el raonament que porta a la solució del problema és imprescindible que en la redacció i la presentació s'observi una tasca individual.  Sent així, si dos concursants envien el mateix fitxer PDF  no entrarà en consideració per  a l'avaluació. Quan dues persones, sense copiar textualñment, redacten la solució a un problema sempre hi haurà aspectes que diferenciaran una explicació de l'altra, encara que abans ho hagin comentat entre elles.

Sobre l'avalaució dels problemes "d'explicar" i l'assignació de puntuacions