XIII Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2019)
Proposta número 11
(que atorga un màxim de 3 + 4 = 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema
Recordeu que el concurs és individual. Encara que es faci recerca en equip pel que fa a aquest problema,
el fitxer amb el raonament que porta a la solució del problema ha de ser escrit de manera personalProblema 11.1(de 3 punts) En una bossa hi ha 6 boles blanques, 4 boles vermelles i 2 boles negres. Si traiem 6 boles d'aquesta bossa, quina és la probabilitat que en el conjunt de les sis boles que hem tret n'hi hagi alguna de cadascun dels tres colors?

Problema 11.2. (de 4 punts)  Tenim tres bosses, A, BC cadascuna d'elles amb n boles, numerades de l'1 al n.
Ens diuen que si traiem una bola a de la bossa A; una bola b de la bossa
B i una bola c de la bossa C , la probabilitat que es compleixi a + b = c és més gran que 1/2019. 
Quins valors pot tenir n?