XII Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2018)
Problema 7
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

  1. A l’interior d’un trapezi isòsceles de bases 9 cm i 1 cm, s’han inscrit dos cercles tangents (com s'esquematitza a la figura, que no està pas feta a escala seguint les dades del problema)  i es compleix que el radi del cercle gros és el triple del radi del cercle petit. Quina mesura té l'altura del trapezi?

  2. Estudieu quins possibles valors pot tenir l'altura d'un trapezi isòsceles de bases 9 cm i 1 cm perquè s'hi puguin inscriure dos cercles tangents, com a la figura.