XI Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2017)
Problema 7
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema

  1. Per a una funció polinòmica de segon grau  p(x) = x2+ax+b  amb coeficients enters existeixen dos nombres enters diferents m1, m2 que compleixen  p(m1) = p(m2)=2017. Demostreu que no hi pot haver cap  nombre enter  z  que compleixi  p(z)=2018.

  2. Doneu un exemple d'una funció polinómica q(x), amb coeficients enters, per a la qual existeixin tres nombres enters diferents, m1, m2, z  que compleixin  q(m1) = q(m2)=2017 i q(z)=2018.

  3. Per a una funció polinòmica  de grau nf(x) = xn+....  amb coeficients enters  existeixen tres nombres enters diferents m1, m2, m3 que compleixen  f(m1) = f(m2) = f(m3) =2017. Demostreu que no hi pot haver cap  nombre enter  z  que compleixi  f(z)=2018.