XI Olitele (Concurs telemàtic SCM. 2017)
Problema 11 i últim del concurs
(que atorga un màxim de 7 punts)       

Cal enviar una explicació detallada d'un raonament que porti a la solució del problema


En una bossa hi ha n boles, en cadascuna de les quals hi ha escrit un nombre natural.

Fem l'experiment aleatori de treure dues boles alhora d'aquesta bossa i sumar els nombres que han aparegut.

Designem com a p la probabilitat que la suma dels dos nombres sigui parell i com a q la probabilitat que la suma dels dos nombres sigui imparell.

Estudieu quins poden ser els valors de  n  i quina ha de ser la distribució dels nombres de les boles de la bossa perquè es compleixi que p = q.