Ara són les 11:53:12 del dia 28/11/23

     X Olitele. (Concurs telemàtic. SCM)
Problema 3 del concurs telemàtic. Problema de 3 punts
     Quin és el nombre enter positiu n més gran que fa que el quocient   sigui un nombre enter positiu?
Nota: a i b són nombres enters positius. 
En el formulari de resposta se't demanarà una expressió algebraica per al valor de n que es demana. Naturalment la fórmula que es demana haurà d'estar escrita en funció de a i de b.
Al formulari trobaràs les indicacions sobre les regles sintàctiques amb què caldrà escriure les fórmules;  corresponen a la sintaxi adequada perquè el llenguatge amb què es fan els formularis les interpreti correctament.