X Olitele. (Concurs telemàtic SCM)
Problema 3 del concurs. Problema de 3 punts
     


En el formulari de resposta se't demana una expressió algebraica amb les variables a i b, la  que creguis que és la solució del problema plantejat.

Cal que escriguis la fórmula amb unes regles sintàctiques estrictes, que corresponen a la sintaxi adequada perquè el llenguatge amb què es generen els formularis de l'Olitele les interpreti correctament. 

Contrasenya de participació  

Enunciat: Quin és (en funció d'a i de b) el nombre enter positiu n més gran que fa que el quocient  (n^2+a)/(n+b) sigui un nombre enter positiu?
Nota: a i b són nombres enters positius
Resposta
(amb molt cura de seguir les regles sintàctiques indicades més amunt)