VIII Olitele (51 Olimpíada. Concurs telemàtic SCM)
Problema 5

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

Busqueu quatre nombres naturals consecutius de forma que el primer sigui múltiple de 5; el segon, múltiple de 7; el tercer, múltiple de 9 i el quart, múltiple de 11 i que la seva suma sigui la més petita possible.