Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya

Consultes i aclariments sobre el problema 1
  • Consulta rebuda (problema 1):  M'agradaria saber si els possibles resultats han de ser enters, i si es pot donar la solució
    con a un interval que contingui tots el resultats possibles.

    • Resposta: No es pregunta en cap moment per valors enters. L'enunciat diu: Digues quins són tots els valors de x
            que fan que el triangle sigui acutangle.  També es diu que caldrà escriure de la manera més entenedora possible, amb precisió i concreció, la resposta d'aquest problema, Si es considera convenient, per explicar quina és la solució, fer servir un interval, o una unió d'intervals,...és clar que es pot fer!!!
  • Aclariment sobre què es demana en el problema 1:   Només cal escriure la solució (com es comenta en la intervanció anterior). No s'ha d'enviar (en aquest problema) cap raonament.  Es demana la solució precisa i concreta i això inclou la conveniència de donar valors exactes  (si cal donar una fracció l'escriureu en forma irreductible; si cal fer servir arrels quadrades ho podeu escriure "amb paraules" o  bé fer servir  sqrt(  )  --arrel quadrada de 432, o  sqrt(432), per exemple-- ; si al fer servir el nombre  pi  ho podeu escriure pi; etc.)
  • Des de la coordinació de l'activitat es fa públic que, en algun cas, atenent a la primera resposta rebuda -no del tot estrictament correcta-  però vist que la resposta en el segon intent ha estat del tot correcte, es puntuarà amb 1,5 punts o 1,7 punts aquest segon intent, en comptes de solament 1 punt.

informació OliTele2012