amb el suport de  
Marató de problemes. 2018
Problema 15, darrer problema del concurs
Problema especial, de 7 punts

Malgrat que el problema es puntua de 0 a 7 punts, el jurat es reserva la possibilitat d'atorgar 1 o 2 dècimes suplementàries per a respostes i raonaments que ho facin aconsellable

D'aquest problema caldrà enviar la solució raonada i explicada amb detall, en un fitxer .PDF.


La resposta s'haurà d'enviar mitjançant un formulari, que, com és habitual, serà accessible des de la pàgina de l'activitat.a) En un quadrilàter convex hem traçat les dues diagonals.
Tres dels triangles que així hem determinat tenen àrees de 20, 30 i 42 unitats d'àrea tal com mostra l'esquema adjunt (que no és pas una figura feta seguint estrictament les dades de l'enunciat).
Quina és l'àrea del quart triangle?

b) Hi ha molts quadrilàters que compleixen les condicions de l'enunciat.
Explica com podries construir un d'aquests quadrilàters i com es podria generalitzar la construcció per a obtenir-los tots.
(Llegeix bé, a les instruccions que tens més avall,  les indicacions de quines són les eines que pots emprar per a la construcció)


c) Raona si els tres nombres que es donen a l'apartat a)  es podrien canviar per uns altres tres nombres A, B, C qualssevol per tal d'obtenir solució al problema o si, en canvi, caldria que
A, B, complissin alguna condició perquè existís realment solució.Indicacions
  • Cal redactar ben clarament la solució del problema i, tan complet i detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a la solució que es proposi per als apartats a)  i  c).

  • La construcció que es demana a l'apartat b)  també s'haurà d'explicar completament i detallada. Es pot suposar que es té un regle graduat "màgic" que permet mesurar exactament les distàncies que ens interessin, que també tenim un escaire i un compàs i una calculadora que ens permet fer sumes, restes, multiplicacions i divisions. Alternativament es pot fer l'explicació completa i detallada d'una possible construcció amb el programa GeoGebra que resolgui el problema. En aquest cas no s'haurà d'ajuntar l'applet de GeoGebra sinó una redacció que expliqui com s'ha fet la construcció.
Com ja s'ha comentat per als els altres problemes "d'explicar":
  • Heu de pensar que aquestes respostes s'envien a un concurs, que és una situació ben diferent a la d'un "examen escolar". És a dir que si dos participants fan raonaments semblants, però un ho explica de manera més completa, concreta o precisa que l'altre,  la comissió avaluadora tindrà una tendència a posar-li més punts. En aquest sentit podem afegir que  la subtil diferència entre un 6,8 o un 6,9 o un 7 es pot considerar una diferència de puntuació "a efectes de desempats".
  • Cada problema el valoraran un cert nombre de persones (del món de l'enseyament secundari o universitari), de manera que cada una aportarà el seu punt de vista i es farà una mitjana de les puntuacions atorgades.
  • El diccionari defineix  precís com Exactament o estrictament determinat o definit, no equívoc o vagueSi l'explicació és enrevessada, o ampul·losa, això pot ser considerat pèrdua de precisió i de concreció i, per tant, pot influir en la valoració. La presentació de diversos camins de solució que no aportin idees creatives essencialment diferents també pot ser considerat com una pèrdua dc concreció o de precisió.
Ja sabeu que podeu elevar consultes a la comissió del concurs:   concursosscm@gmail.com