amb el suport de  
Marató de problemes. 2018
Problema 14. Problema especial, de 7 punts

Malgrat que el problema es puntua de 0 a 7 punts, el jurat es reserva la possibilitat d'atorgar 1 o 2 dècimes suplementàries per a respostes i raonaments que ho facin aconsellable

D'aquest problema caldrà enviar la solució raonada i explicada amb detall, en un fitxer .PDF.


La resposta s'haurà d'enviar mitjançant un formulari, que, com és habitual, serà accessible des de la pàgina de l'activitat.





Tenim una màquina aritmètica amb dos botons  A i B.  Des del mòbil es pot enviar un nombre enter a la pantalla i a partir d'aquell moment cada vegada que polsem la tecla A canvia el nombre de la pantalla pel seu doble menys 1 i si polsem la tecla B el nombre de la pantalla es canvia pel seu triple menys 2.

a) Raoneu quin és el nombre enter més proper a 2018 que es pot obtenir si enviem un nombre enter a la màquina i polsem dues tecles A o B (dues vegades la mateixa tecla o dues tecles diferents) i, per a aquest nombre, justifiqueu a partir de quants nombres enters diferents el podem obtenir, després de polsar dues tecles.

b) Hem enviat a la pantalla el nombre 2018 i, després de polsar unes quantes tecles, observem a la pantalla el nombre  27883009. Quantes vegades hem polsat la tecla A i quantes vegades la tecla B?




Notes: 
  • Cal redactar ben clarament la solució del problema i, tan complet i detallat com sigui possible, i alhora precís, un camí de raonament que porti a la solució que es proposi.

  • Un programa d'ordinador potser us pot servir per ajudar a trobar la solució però es demana un raonament per a arribar a la solució. Segons el diccionari un raonament és un encadenament de proposicions que serveixen per a demostrar, justificar, una cosa.
  • Potser també us pot ajudar, en algun aspecte, un  procés de tempteig/error que no està pas allunyat del raonament matemàtic. Però us podrà "ajudar", no serà un raonament que justifiqui completament la resposta; en aquest cas el roanament haurà de ser segurament aritmètic o algebraic.
  • Heu de pensar que aquestes respostes s'envien a un concurs, que és una situació ben diferent a la d'un "examen escolar". És a dir que si dos participants fan raonaments semblants, però un ho explica de manera més completa, concreta o precisa que l'altre,  la comissió avaluadora tindrà una tendència a posar-li més punts. En aquest sentit podem afegir que  la subtil diferència entre un 6,8 o un 6,9 o un 7 es pot considerar una diferència de puntuació "a efectes de desempats".
  • Cada problema el valoraran un cert nombre de persones (del món de l'enseyament secundari o universitari), de manera que cada una aportarà el seu punt de vista i es farà una mitjana de les puntuacions atorgades.
  • El diccionari defineix  precís com Exactament o estrictament determinat o definit, no equívoc o vagueSi l'explicació és enrevessada, o ampul·losa, això pot ser considerat pèrdua de precisió i de concreció i, per tant, pot influir en la valoració. La presentació de diversos camins de solució que no aportin idees creatives essencialment diferents també pot ser considerat com una pèrdua dc concreció o de precisió.

  • Ja sabeu que podeu elevar consultes a la comissió del concurs:   concursosscm@gmail.com