amb el suport de  
Marató de problemes. 2017
Problema 13. Problema de 4 punts


Tenim molts quadrats 1x1 i molts quadrats 2x2.
Volem costruir un quadrat adossant peces com les anteriors, sense encavalcaments.
Ho volem aconseguir de manera que fem servir el mateix nombre de quadrats de cadascun dels dos tipus.   

Quina és la mesura del costat del quadrat més petit que es pot compondre d'aquest amanera?