[tornar a la pàgina principal d'Estalmat-Catalunya]


CURS 2004-2005. SOLUCIONS DE MIQUEL VIVAS ALS PROBLEMES A LA WEB (2)    

1.- En el quadrat gran de la figura, que té costat de 2 unitats hem inscrit un dodecàgon regular, del qual en volem calcular l’àrea. Per això hem dibuixat el triangle ABC, que has de demostrar que és equilàter i també et pot ajudar per a l’objectiu que ens hem marcat demostrar que el triangle AMB és isòsceles i calcular-ne els angles (alerta!!! vigila a no fer servir allò que vols demostrar!)


Quan hagis fet el que t’hem indicat (o fins i tot encara que no ho hagis aconseguit) descompon el dodecàgon inscrit en triangles iguals a ABC o a AMB i, a partir d’aquesta descomposició calcula l’àrea del dodecàgon.
Ara et demanem que generalitzis: Quina es l’àrea d’un dodecàgon inscrit en una circumferència de radi R?

La solució que ha enviat Miquel Vivas avança ràpidament cap a la darrera qüestió plantejada.

Els triangles NFC, CFB i BFM són iguals perquè partim d'un dodecàgon regular.

Els triangles NFB i CFM són iguals perquè quan dos triangles tenen dos costats iguals (NF = BF = CF = MF) i l'angle que hi ha entre ells també (angle CFM = angle NFB = 60º) llavors els triangles són iguals. I en aquest cas, a més, són equilàters perquè tenen tots els angles de 60º. Per tant NF = BF = CF = MF = CM = BN = AM = AN.

Els triangles AMC i ABN són iguals perquè tenen dos costats iguals (els que acabem de veure, AM = CM = BN = AN) i l'angle entre ells també (angles AMB i AMC, de 30º) i per tant AB = AC.

Els triangles AMC, ANB, NFC, CFB i BFM són tots iguals i per tant AB = AC = BC, és a dir que el triangle ABC és equilàter.

Els triangles AMB i ACN són iguals perquè AM = AN i AB = MB = AC = CN i per això ABM i ACN són isòsceles.

Si el dodecàgon està inscrit en una circumferència de radi R, tenim que AN = NF = AM = MF = CF = BF = CM = BN = R. Per altra banda, per simetria, el punt B està situat a una distància del costat FM igual a la meitat del radi, R/2.

Llavors l'àrea del triangle BFM és igual a i com que el dodecàgon està format per 12 triangles iguals a BFM, la seva àrea serà 3R2.

No ha fet falta fer servir la descomposició en triangles que deia l'enunciat, però per fer-ho hauríem d'observar que el triangle AMC (igual a un dels 12 que acabem d'esmentar) quival a un triangle ABC més dos triangles AMB. I per tant l'àrea del dodecàgon és igual a 12 vegades l'àrea del triangle ABC més 24 vegades l'àrea del triangle AMB.


2.- Es juga un torneig de futbol entre un nombre parell d’equips a una sola volta. Al final hi ha un equip campió que té més punts que el segon, amb el benentès que en cada partit es donen 2 punts a l’equip que guanya, 1 si empaten i 0 punts al que perd. Quants partits pot haver perdut com a màxim l’equip campió? Escriu una taula possible de classificació que s’ajusti a aquest cas per a 8 equips on figurin els partits guanyats, empatats i perduts per cada equip.

Mira d’estendre la taula per a 10 equips, per a 12... i per a 2·n.

Com canviarien les conclusions si en lloc de 2 punts se’n donen 3 per guanyar?

Miquel Vivas ens ha enviat tot un tractat sobre aquest problema, que tot seguit resumim.


3.- El nombre de nou xifres abcdefghi, format amb les nou xifres de l’1 al 9, compleix que:
a és divisible per 1,
ab és divisible per 2,
abc és divisible per 3,
abcd és divisible per 4,
...y així continua successivament fins que:
abcdefghi és divisible per 9
Es tracta de trobar aquest nombre (que és únic) mitjançant la recerca de resultats parcials. No t’ajudem gaire si et diem que e ha de ser 5 i que b, d, f, h han de ser nombres parells i que, per tant, les altres xifres són imparelles. Quants nombres “candidats” tenim en aquest moment?
Tot seguit et proposem que intentis esbrinar com es poden col·locar les xifres parelles de dues en dues en els seus “forats” fent servir les regles de divisibilitat per 4 i per 8 (recorda que c i g son imparells i f parell).
Després d’això ja tindràs un nombre raonable de camins a explorar, en els quals la col·locació de les xifres imparelles també es farà de dues en dues, atenent a les regles de divisibilitat per 3, per 6 i per 9.
Així, al final, només et queden sis candidats que compleixen vuit de les nou condicions. Crida al Setè perquè t’ajudi. Poses les set primeres xifres a la caixa de sabates de la divisió per 7, i en trobaràs un que encaixarà: el nomenes guanyador de la cursa!

Després dels comentaris de l'enunciat ens queden per explorar aquestes possibilitats:

a pot ser 1, 3, 7, 9; b pot ser 2, 4, 6, 8; c pot ser 1, 3, 7, 9; d pot ser 2, 4, 6, 8; e ha de ser el 5; f pot ser 2, 4, 6, 8; g pot ser 1, 3, 5, 7, 9; h pot ser 2, 4, 6, 8; i pot ser 1, 3, 7, 9.

Les he anat examinant totes.