Per buscar la solució d'aquest problema necessiteu:

una xifra X que passa del problema 5 i un valor T que passa del problema 9

Quants nombres de cinc xifres, de la forma P1X7Q són múltiples de T?

[nombre = número]

La solució passa com a valor L al problema 11