Busca el nombre natural parell que té la propietat que la seua meitat és el primer nombre més gran que 1000 que es pot obtenir com a suma de 8 nombres naturals consecutius.


    [nombre=número] [més gran=mayor=maior]