Molt bé!   Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit tres reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.

Per si us interessa, us podeu descarregar un PDF amb els enunciats


Problema 1 "de propina"

Ens diuen que en el producte  P = a · b · c · d · e  el valor de a  pot ser 2 o 1/2, que b pot ser 3 o 1/3, que  c  pot ser 4 o 1/4, que d  pot ser 5 o 1/5 i que e pot ser 6 o 1/6.   Quantes eleccions diferents hi ha per al conjunt dels nombres a, b, c, d  i  e  a fi i efecte que P  resulti ser un nombre enter?
Per a comprovar la resposta de "propina 1"

Problema 2 "de propina"

De quantes maneres podem escriure el nombre 75 com a suma de nombres enters positius consecutius?
(s'entèn que una suma ha de tenir  dos sumands o més; dues sumes es consideren la mateixa si tenen els mateixos sumands però escrits en un altre ordre 
)


Problema 3 "de propina"

En els costats del triangle  ABC  hem dibuixat tres punts  D, E, F.
Les longituds dels segments que es determinen compleixen 
 
Quina fracció de l'àrea del triangle ABC està acolorida?
(haureu de donar la resposta com una fracció simplificada al màxim)