Cangur-2001  Nivell 1 Pàgina Cangur-2001
 

       
1.Si el nostre Cangur calcula 2 ´ 0 + 0 ´ 1, el resultat és:
 1. 2
 2. 0
 3. 1
 4. 2001
 5. 3


2.D'aquests cinc fulls de paper, quin pot correspondre al que veus doblegat al dibuix de la dreta?
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
A.   B.   C.   D.   E.

3. Un rellotge s'endarrereix 20 segons cada hora. Quants minuts s'haurà endarrerit al cap de 24 hores?
 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. I10
 5. 11

4. Quina fracció d'aquesta figura està pintada de color verd?
 1. 1/6
 2. 1/8
 3. 1/10
 4. 1/12
 5. 1/15

5. En un avió de passatgers, hi ha 108 seients. Per cada 2 seients ocupats, n'hi ha 1 de lliure. Quants passatgers hi ha a l'avió?
 1. 36
 2. 42
 3. 56
 4. 64
 5. 72

6. El Ramon té 3 germanes i 5 germans. La seva germana Anna, té S germanes i B germans. El producte de S i B és:
 1. 8
 2. 10
 3. 12
 4. 15
 5. 18

7. De les zones acolorides següents, quina és la que té l'àrea més gran?
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
A.   B.   C.   D.   E.

8. Pensa en un nombre enter. Multiplica'l per 2, torna a multiplicar per 2 el resultat i torna a multiplicar per 2 dues vegades més. Quin dels nombres següents segur que no és el resultat final?
 1. 80
 2. 1200
 3. 48
 4. 84
 5. 880

9. En el país de les rodones, escriuen 14 tal com es mostra a la figura 1 i escriuen 123 com a la figura 2. Quin nombre representa la figura 3?
 1. 1246
 2. 2461
 3. 2641
 4. 1462
 5. Cap dels anteriors

10. Quin és el nombre mínim de llumins que hem d'afegir per tal d'obtenir exactament 11 quadrats a la figura?
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
       
11. La Susanna i el Pere corren al voltant de l'Estadi Olímpic. El Pere fa una volta sencera en 3 minuts, mentre que la Susanna necessita 4 minuts per fer-la. Si comencen a córrer alhora, quants minuts trigaran a trobar-se novament a la línia de sortida per primer cop?
 1. 6
 2. 8
 3. 10
 4. 12
 5. 14

12. L'Eduard té 201 monedes. Un terç del total són monedes d'1 euro, un altre terç són de 5 euros i la resta són de 10 euros. Quants euros té l'Eduard en total?
 1. 1072
 2. 201
 3. 972
 4. 1062
 5. 2001

13. Per a la selecció atlètica del seu centre escolar, el Joan ha de córrer 10 quilòmetres. En el temps assenyalat, el Joan aconsegueix córrer 9641 metres, 3456 decímetres i 12340 mil·límetres. Quants centímetres li han faltat per ser seleccionat?
 1. 1060
 2. 160
 3. 106
 4. 100
 5. 96

14. Quin número porta l'últim vagó del tren Cangur?
 1. 52
 2. 64
 3. 66
 4. 72
 5. 88

15. Si el drac groc tingués 6 caps més que el verd, entre els dos tindrien 34 caps. Però el drac groc té 6 caps menys que el verd. Quants caps té el drac groc?
 1. 6
 2. 8
 3. 12
 4. 14
 5. 16

16. Un camp rectangular té 80 m de llargària i la seva àrea és de 3,200 m2 . La llargària, en m, d'un altre camp que té la meitat de l'àrea i la meitat de l'amplària del primer és:
 1. 20
 2. 40
 3. 60
 4. 80
 5. 100

17. La Susanna ha trigat exactament una hora a fer els deures. La tercera part d'aquest temps l'ha passat fent matemàtiques i les dues cinquenes parts de la resta ha estat fent geografia. Quants minuts ha dedicat a les altres assignatures?
 1. 12
 2. 20
 3. 24
 4. 36
 5. 40

18. Fa 3 anys, la Maria i els seus tres germans bessons, el Pol, l'Adrià i el Guillem, que van néixer quan ella tenia 4 anys, tenien tots plegats 24 anys. Quants anys té avui la Maria?
 1. 5
 2. 8
 3. 9
 4. 12
 5. 15

19. El jardí municipal del poble del Cangur-2001 té la forma que mostra la figura. Tots els angles són rectes ( 90o) i les longituds dels costats es donen en m. L'àrea total del jardí, en m2, és:
 1. 700
 2. 750
 3. 800
 4. 850
 5. 900

20. L'Albert, el Pau i la Rosa han guanyat entre tots tres 280 euros treballant durant les vacances. L'Albert ha treballat el doble que el Pau i quatre vegades més que la Rosa. Decideixen repartir els guanys proporcionalment al temps treballat per cadascú. Quants euros s'endurà la Rosa?
 1. 30
 2. 40
 3. 50
 4. 60
 5. 70
       
21. Els 7 pals de la figura són iguals i els espais entre ells també són iguals. Quina és la longitud, en cm, marcada amb un interrogant?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 5
 5. 8

22. La màxima atracció del Parc Exòtic és la roda de fira (com la de la figura, però força més gran!). Les cabines estan espaiades a la mateixa distància i estan numerades 1, 2, 3, .... Quan la cabina 25 és a la posició més baixa possible, la cabina 8 és exactament a la posició més alta. Quantes cabines té la roda?
 1. 33
 2. 34
 3. 35
 4. 36
 5. 37

23. Una alzina produeix 1,7 kg d'oxigen en 1 hora. Quantes alzines calen per proporcionar a 34 estudiants l'oxigen que necessiten durant 1 hora si cadascú en necessita 0,7 kg per hora?
 1. 10
 2. 12
 3. 14
 4. 15
 5. 21

24. Si el quadrat més gran de la figura té 16 unitats quadrades d'àrea i el més petit en té 4, quina és l'àrea, en la mateixa unitat, del quadrat en posició obliqua?
 1. 8
 2. 10
 3. 12

25. En un dau normal, la suma dels valors de cares oposades és sempre 7. La Cèlia construeix una columna com la de la figura encolant 6 daus normals. Quin és el nombre màxim de punts que pot obtenir sumant tots els que hi hagi a les cares externes dels daus de la columna?
 1. 106
 2. 91
 3. 95
 4. 84
 5. 96

26. A la multiplicació 45 ´ *3 = 3*** substituïm els asteriscs per xifres de manera que l'operació sigui correcta. La suma de les xifres dels quatre asteriscs és:
 1. 20
 2. 21
 3. 17
 4. més de 21
 5. menys de 17

27. En el cub de la figura s'han extret, de banda a banda, tots els cubs petits que indiquen les parts negres de la figura. Quants cubs petits queden després de l'extracció?
 1. 88
 2. 80
 3. 70
 4. 96
 5. 85

28. L'estrella de la figura s'ha dibuixat usant els punts mitjans dels costats d'un hexàgon regular. Si l'àrea de l'estrella és de 6 unitats quadrades, quina és, en unitats quadrades, l'àrea de l'hexàgon?
 1. 8
 2. 9
 3. 12
 4. 15
 5. 18

29. Els cossos següents tenen tots el mateix volum i estan formats per cubs idèntics. Quin dels cinc cossos té l'àrea total màxima?
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E

30. Amb els números de l'1 al 6 es poden formar dos nombres de tres xifres, com ara 645 i 321. La diferència entre aquests nombres és de 324. Ara formeu dos nombres de tres xifres amb la diferència tan petita com sigui possible. Aquesta diferència és:
 1. 69
 2. 56
 3. 111
 4. 47
 5. 38