Prova Cangur 2022 de la SCM a Catalunya

Podeu clicar a la imatge anterior per consultar un document de difusió del Cangur 202Novetat!!!      Les puntuacions del Cangur 2022 es van elevar a definitives i es va publicar la lista de premis
                         Enllaç     i ara ja es pot consultar també la llista del millor 1%  de puntuacions   Enllaç

Vegeu les dades de participació en el Cangur 2022.  Creiem que són ben importants!


En elaboració:  
informació estadística sobre percentatges de respostes, puntuacions,....

Anteriors:
Publicació en obert dels enunciats i solucions de la prova Cangur 2022 a les seus de Catalunya.  [enllaç]
[document de bases del cangur 2022]Convocatňria de la 27a prova Cangur de la SCM

Es convoca la 27a prova Cangur de la SCM  per al dia 17 de març de 2022, la data fixada internacionalment, que és com sempre el tercer dijous de març.
 • Per a tots els nivells escolars des de cinquč de primŕria a la secundŕria postobligatňria la prova Cangur 2022 es desenvoluparŕ en el propi centre, amb l'organització que cada centre consideri oportuna.
 • L’horari serŕ flexible durant tot el dia 17 de març, amb la indicació que es recullin els fulls d'enunciats que, naturalment, e spodran retornar a l'alumnat en dies posteriors per a treballar els problemes a classe.
Tot i que, sortosament, la situació deguda a la pandčmia de la COVID es va normalitzant, com que encara hi ha algunes incerteses, i com que des de la SCM s'ha valorat molt positivament la realització del Cangur 2021, per aquesta raó es proposa quc l’organització i la gestió de la prova segueixin les mateixes instruccions que l'any passat.
 • Inscripció de centre
  • Termini: des del 12 de gener al 22 de febrer. 
  • Prčviament, en el mateix termini, s'haurŕ d'haver ingressat la quota de centre, independemtnment dle nombre previst de participants del centre. La quota és de 5 € per al cangur de primŕria, 5 € per al Cangur123, i 5 € per al Cangur de 4t i postobligatňria, i aixň fa uns possibles totals per centre de 5€ o 10 € o 15 €, que caldrŕ ingressar  en un pagament únic al compte corrent de l'IEC que oportunament s'anunciarŕ.

 • Material per a la prova. Els centres inscrits podran descarregar des de l'ŕrea de centre, a Internet, mitjançant identificació i contrasenya,  els enunciats i els fulls de respostes a partir del dia 15 de març a la tarda, per a preparar la realització de l'activitat.

 • Dues opcions: participació, o no, en el concurs Cangur 2022Cada centre podrŕ decidir quina de les dues opcions següents s’adiu més a la manera com hagin pogut desenvolupar el Cangur 2022 per cada grup d'alumnes; pot ser una ocpió per a algun dels grups o cursos d'alumnes participants i una altra opció per a altres grups.
  • incorporar els resultats a la base de  dades del concurs Cangur 2022.
  • avaluar-la internament, com una activitat de classe.  L'organització en aquest cas, per als grups afectats, serŕ del tot prňpia del centre i l'activitat es podrŕ fer el mateix dia 17 o més tard, en cap cas abans del dia 17. En aquest cas no quedarŕ enregistrada a la base de dades oficial del Cangur cap dada sobre resultats de la seva participació.
 • Per a la primera d'aquestes dues opcions, posteriorment a  la realització de la prova, en els terminis que s'anunciaran, caldrŕ fer l'ingrés de la quota de participació, en funció del nombre de concursants, a  0,50 €/concursant, i com a norma general, també s'hauran de portar al CRP del Departament d'Ensenyament que té assignat el centre els fulls de respostes degudament emplenats.
 • Des de la comissió Cangur, i tal com  es va fer en l'eició del 2021. creiem molt important de comentar el fet que la segona opció s'hauria de considerar com una  situació excepcional, atenent el fet que la idea de la prova Cangur és la participació en una activitat divulgativa de les matemŕtiques que se celebra el mateix dia en molts paďsos del món, i del fet que la resolució de problemes n'és un element crucial.
Recordem quč diuen els estatuts de l'associació internacional Le Kangourou sans frontičres
 • L'association a pour but de promouvoir la diffusion de la culture mathématique de base par tous les moyens et, en particulier, par l’organisation d’un jeu-concours annuel ayant lieu le męme jour dans tous les pays concernés et dont l’objectif est de stimuler et de motiver la grande majorité des élčves....
L'associació té com a finalitat la promoció de la cultura matemŕtica bŕsica per tots els mitjans i, en particular, per l'organització d'un joc-concurs anual que se celebrarŕ el mateix dia en tots els paďsos participants; l'objectiu d'aquesta activitat és estimular i motivar la gran majoria d'alumnes.
                                                                                  
  L'elaboració d'aquesta pŕgina web estŕ subvencionada per la Fundació Cellex.
enllaç per a informació