Marató de problemes 2017
        amb el suport de   


                                        
consulta de puntuacions individuals
  contacte amb l'organització


novetat:  resum de dades estadístiques fins al problema 10
(amb el benentés que les puntuaicons del 8 encara estan en estudi per part del jurat del concurs)

Instruccions per al desenvolupament de l'activitat
 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, també hi poden participar alumnes de 2n d'ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • Al llarg de l'activitat es proposen 16 problemes.
  • En el moment de la inscripció s'haurà d'enviar la resposta numèrica al que anomenem problema 0, que és el primer problema del concurs.
  • Dels problemes de l'1 al 12, onze són de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus) que s'aniran proposant al llarg de set setmanes, unes setmanes 2 problemes i algunes altres un sol problema. Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent. En cas d'encert al segon intent la puntuació serà la meitat que la que s'indica per al primer intent.
  • Ara bé, entre aquests també hi haurà un problema (el número 8) del qual es demanarà una explicació detallada en .PDF
  • Els dos darrers reptes (problemes 13 i 14) estan destinats especialment al conjunt de participants que fins aquell moment portin millors puntuacions,  però els poden enviar tots els participants. Es tracta de dos problemes dels quals s'haurà d'enviar la solució, explicada amb detall en un  fitxer .PDF. El termini corresponent a aquests problemes és més llarg.
  • Alguns problemes (entre ells el problema 0) són problemes de 2 punts per al concurs, altres són de 3 punts o de 4 punts i els que demanen una explicació poden donar fins a 7 punts.
  • L'organització es reserva l'opció de plantejar "sobre la marxa", en algun problema, alguna qüestió suplementària
  • Tots els problemes anteriors es publicaran en divendres i  els terminis per enviar les solucions acabaran en dilluns (amb dos caps de setmana pel mig)... però no cal que espereu al darrer dia per enviar les respostes!


 • Consultes, dubtes, comentaris,...
  Durant tota l'activitat (i després, si us interessa) teniu oberta una adreça de correu per a consultes.
  En particular podeu demanar aclariment sobre algun enunciat.  Si teniu dubtes, abans d'enviar la resposta, consulteu!

  Enllaç per a enviar comentaris de caràcter general o per contactar amb l'organització: concursosscm@gmail.com
 • Aquí mateix publicarem les respostes a consultes que creguem que són d'interès general.
  • Hem rebut algunes consultes sobre lenunciat del problema 0 que ens  indueixen a escriure:
   llegiu molt bé els enunciats!!!  Heu de tenir en compte tots els detalls que s'hi fan constar i no inventar coses que no s'hi han escrit.

 • Durant l'activitat cada concursnt podrà conusltar les seves puntuacions.  Enllaç.

Marató de problemes 2017.
Problema 0
del qual s'havia d'enviar resposta amb la inscripció. Encara es pot fer el segon intent.
Enunciat
:

En les sis cares d'un dau hi hem deposar sis nombres diferents de dues xifres (és a dir del 10 al 99).
Volem que en cada parella de cares oposades apareguin les quatre xifres del nombre 2017. 
En una cara hi posem el 20 i en una altra el 17.
Quina és la màxima suma possible dels altres quatre nombres?
      Ja s'ha acabat el termini d'inscripció amb més de 500 inscripcions!!!

Calendari

(amb enllaç als enunciats i, en cada moment, enllaç als formularis per enviar les respostes)

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta Enllaços per conèixer els enunciats
(els pot conèixer el públic en  general, però per als participants alguns enunciats depenen de la contrasenya)
i per accedir als formularis de resposta quan estiguin actius
0 2 punts 26 de gener

9 de febrer

enunciat
termini de resposta tancat
1 2 punts 3 de febrer
13 de febrer enunciat
termini de resposta tancat
2 3 punts 3 de febrer
13 de febrer enunciat
termini de resposta tancat
3 2 punts 10 de febrer
20 de febrer
enunciat
termini de resposta tancat
4 3 punts  10 de febrer
20 de febrer
enunciat
termini de resposta tancat
5 3 punts 17 de febrer
27 de febrer
enunciat
termini de resposta tancat
6 2 punts
17 de febrer 27 de febrer
enunciat
termini de resposta tancat


Atenció!!! En la proposta de calendari de l'activitat hi ha via un salt d'una setmana. Amb la idea que tothom pugui seguir amb el ritme de la marató ("una mica de feina matemàtica cada setmana"), s'avança una setmana la publicació dels propers problemes, excepte de l'últim. Això també facilita que l'esprint final (els dos darrers problemes d'explicar) pugui ser més pausat.
Però, alhora, per als participants que ja podien tenir prevista la tasca amb les dates  ja anunciades, les dates de lliurament no es canvien.
7
4 punts
24 de febrer
13 de març enunciat
termini de resposta tancat
8
Problema especial
(caldrà enviar explicació)
7 punts
3 de març
20 de març enunciat
termini de resposta tancat
9
3 punts
11 de març
27 de març

enunciat
termini de resposta tancat
10 3 punts 11 de març
27 de març enunciat
termini de resposta tancat
11 4 punts
17 de març 3 d'abril
enunciat
per enviar la resposta
12 3 punts
17 de març 3 d'abril  
enunciat
per enviar la resposta
13
4 punts
24 de març  18 d'abril
enunciat
per enviar la respostaAtenció: d'acord amb les bases, es proposa una
pregunta suplementària al problema 13

13bis
pregunta suplementària:
1 punt
24 de març 18 d'abril enunciat
per enviar la resposta
14 Problema especial
7 punts (explicació **)
31 de març 21 d'abril  
15 Problema especial
7 punts (explicació **)
7 d'abril
21 d'abril  

(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)S'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació que es demana, excepte el fet que el jurat es reserva la possiblitat d'atorgar dècimes suplementàries per a explicacions que convingui destacar
.