Quota inscripció. Copa Cangur 2017  

Tramesa del resguard i petició de factura

Es fa constar que el centre del qual més avall es consignen les dates ha fet un ingrés
al corresponent compte de l'Institut d'Estudis Catalans de la quota per a la  participació en la Copa Cangur 2017.
Amb aquest formulari envia còpia del resguard de l'ingrés i, si escau, en demana una factura.

Dades protegides d'acord amb la Llei 5/2002, de 19 d'abril.

Codi de 8 dígits del centre      
Centre (denominació oficial)      
Quota ingressada (10 € per cada equip participant; centres que són seu, exempts)

Navegueu per indicar el fitxer .PDF
amb l'escanejat del resguard de l'ingrés      

Voleu obtenir una factura de l'ingrés efectuat? (indiqueu-ho al desplegable)    

En cas que demaneu la factura heu de complimentar tots els camps següents
NIF oficial del centre (9 caràcters)      
Adreça que ha de constar a la factura    
Població           Codi Postal    

Dia de l'ingrés    de gener de 2017