A la figura tenim dos cercles iguals, i tangents,  de radi 4 cm;  un cercle C  tangent exteriorment als dos anteriors, i, finalment, un altre cercle, de radi r, tangent als tres cercles anteriors. 
Quina és la longitud del radi r?


La solució (que és un nombre racional, que caldrà donar com una fracció irreductible)
passa al problema 3, on també rep el nom de
r

 


-